Voorwaarden – Zonne-emoji’s wedstrijd

Win een Wonderweekend ticket met de mooiste zonne-emoji

Artikel 1 – organisatoren

De wedstrijd ‘Win een Wonderweekend ticket met de mooiste zonne-emoji’’ (hierna ‘de wedstrijd’) wordt georganiseerd door Wonderweekend BV (hierna: “Wonderweekend” genoemd), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Square Sainctelette 5, 1000 Brussel, ondernemingsnummer: BE 0655.893.412 .

 

Artikel 2 – deelnemingsvoorwaarden

2.1. De wedstrijd is toegankelijk voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Wonderweekend voor te leggen.

2.2. De wedstrijd loopt 7 dagen vanaf de post-datum (incl. de post-datum)

2.3. Om te kunnen deelnemen moet de deelnemer een reactie plaatsen met een foto op de wedstrijd post op het Wonderweekend Facebook account. Alleen inzendingen die binnen de 7 dagen na de postdatum worden ingezonden komen in aanmerking. Laattijdige deelnames zijn niet ontvankelijk en komen bijgevolg niet in aanmerking voor toekenning van de prijs. Wonderweekend BV behoudt zich het recht voor ingediende deelnames af te wijzen, indien zij niet voldoen aan de in dit reglement vermelde voorwaarden of indien zou blijken dat de informatie die door de kandidaat werd gegeven niet correct is.

 

Artikel 3 – deelnemingsmodaliteiten

3.1. De wedstrijd wordt aangekondigd online, via:

– sociale media kanalen van Wonderweekend.

3.2. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

3.3. Iedere persoon kan slechts 1 keer deelnemen aan deze wedstrijd. Bij meerdere deelnames of inzendingen wordt er enkel rekening gehouden met de eerst ontvangen deelname.

 

Artikel 4 – prijs

4.1. De mooiste foto wint toegang voor Wonderweekend 2022 voor het hele gezin. Dit omvat een dagpas en een overnachtingspas voor elk lid van het gezin.
4.2. De prijs kan niet ingewisseld worden voor een andere prijs of voor zijn contante waarde.

 

Artikel 5 – winnaar – toekenning van de prijzen

5.1. De winnaars van deze wedstrijd worden op zorgvuldige wijze door Wonderweekend geselecteerd met een jury van 5 Wonderweekend-kenners.

5.2. De winnaars wordt na het afsluiten van de wedstrijd persoonlijk gecontacteerd via Instagram.

5.3. Over de uitkomst van de wedstrijd wordt verder niet gecorrespondeerd.

5.4. Mocht 1 of meerdere winnaars niet reageren op de vraag om de contactgegevens te delen binnen 2 werkdagen, dan gaat de prijs naar een andere deelnemer(s).

 

Artikel 6 – aanvaarding van het reglement

6.1. Het reglement kan opgevraagd worden via de website van Wonderweekend. 

6.2. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onvoorwaardelijk en volledig het huidig reglement, alsook elke beslissing genomen door de organisatoren van deze wedstrijd om het goede verloop van dit spel te verzekeren.

 

Artikel 7 – wijziging – annulering – aansprakelijkheid

7.1. De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor om het reglement van de wedstrijd te wijzigen of de wedstrijd te annuleren wegens overmacht, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding voor de deelnemers of winnaars van de wedstrijd.

7.2. Behoudens zware of moedwillige fout van hunnentwege, kunnen noch Wonderweekend BV, noch haar personeel, noch de derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de wedstrijd aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit deelname aan of de organisatie van deze wedstrijd.

 

Artikel 8 – Persoonsgegevens 

8.1. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dat zijn deelname wordt doorgestuurd naar Wonderweekend voor het kiezen van de winnaars. 

8.2. Bij deelname van het spel worden er geen gegevens van de deelnemer bijgehouden, noch worden deze gebruikt voor marketingdoeleinden. Geen enkele informatie betreffende de wedstrijd zal worden verstrekt buiten de mededeling aan de winnaars van de prijs die hij/zij gewonnen heeft. Er zal, bijgevolg, op geen enkele brief, telefonische oproep, fax of e-mail of elk ander elektronisch middel betreffende de wedstrijd worden geantwoord.

 

Artikel 9 – Fraude

Bij vaststelling van fraude zal de deelnemer uitgesloten worden van de toekenning van de prijs die hem/haar zou toekomen, zonder afbreuk te doen aan eventuele juridische vervolging.

 

Artikel 10 –toepasselijk recht

Op deze wedstrijd en dit reglement is Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 11 – Varia

Druk-, spel- en zetfouten voorbehouden

Wonderweekend
[]